Statut

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) udruženja Šahovski savez Tuzlanskog kantona, Šahovski savez  Kantona Sarajevo, Šahovski savez Unsko-sanskog kantona i Šahovski savez udruženih klubova Zenica , na Skupštini  održanoj 27.08.2014.godine u Bihaću, donijeli su

S T A T U T

Šahovskog saveza Federacije

Bosne i Hercegovine

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

                      Ovim Statutom, a u skladu sa Odlukom o osnivanju Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine( u daljem tekstu: Savez) , uređuje  se:

naziv i sjedište Saveza

ciljevi i djelatnosti Saveza

zastupanje i predstavljanje

organi Saveza, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu

oblik i sadržaj pečata

sticanje i raspolaganje imovinom

način donošenja finansijskih izvještaja i izvještaja o radu

postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata Saveza

uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Saveza

uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Saveza

pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada

i druga pitanja od značaja za rad Saveza.

II NAZIV I SJEDIŠTE

 

                                                                  Član 2.

           Naziv Saveza  je:«Šahovski savez Federacije Bosne i Hercegovine»

           Skraćeni naziv je: «Šahovski savez Federacije BiH»

           Sjedište Saveza je u Zenici, ulica Zukići broj 22.

III CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA

 

                                                                  Član 3.

           Osnovni ciljevi Saveza su:

utvrđivanje opšte politike šahovske djelatnosti na području Federacije BiH

usklađivanje zajedničkih interesa u planiranju razvoja šaha, organiziranje i provođenje sportskih  programa i unapređenje šaha

postizanje vrhunskih rezultata i dostignuća u šahu

izrada prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa o pitanjima od zajedničkog interesa

povezivanje i usmjeravanje rada udruženih šahovskih organizacija

programiranje, planiranje i realizacija usvojene politike razvoja šaha

učvršćivanje postojećih i formiranje novih šahovskih organizacija

organizovano, kvalitetno i dostojno reprezentovanje Saveza

utvrđivanje sistema takmičenja na području Saveza, u skladu sa odgovarajućim sistemom takmičenja na području Bosne i Hercegovine

utvrđivanje metoda i oblika rada za ostvarivanje zajedničkih interesa, ciljeva i zadataka osnivača

zalaganje za jedinstvenu šahovsku organizaciju na teritoriji Bosne i Hercegovine

obavljanje i drugih poslova i zadataka koji doprinose razvoju i unapređenju šaha u skladu sa interesima osnivača.

 

Član 4.

           Djelatnost Saveza je:

planiranje razvoja šaha na području Federacije Bosne i Hercegovine

organiziranje i provođenje šahovskog programa i unapređivanje šaha na području Federacije Bosne i Hercegovine

omasovljenje i unapređenje šaha i šahovske djelatnosti

razvoj takmičarskog šaha (ekipnog i pojedinačnog)

netakmičarsko i drugo bavljenje šahom ( problemski šah, dopisni  šah, šahovsko suđenje, šahovsko podučavanje, izdavanje biltena, povremenih publikacija o radu Saveza, i drugih pisanih materijala sa šahovskih takmičenja sa ili bez objavljivanja šahovskih partija i sl.)

postizanje što boljih rezultata i dostignuća u šahu

organizovanje šahovskih takmičenja, kurseva, seminara i škola šaha na području Federacije Bosne i Hercegovine

propagiranje šaha i omasovljenje članstva posebno među mladima

obavljanje drugih poslova koji su u funkciji realizacije utvrđenih ciljeva Saveza.

 

IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 5.

Savez zastupa i predstavlja predsjednik Upravnog odbora bez ograničenja ovlaštenja.

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, Savez zastupa i predstavlja zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

 

                                                    Član 6.

 

Predsjednik Upravnog odbora može trećim licima davati punomoć za zastupanje Saveza u određenim stvarima.

 

V ORGANI SAVEZA

Član 7.

 

                      Organi Saveza su:

 

Skupština

Upravni odbor

Nadzorni odbor

1. SKUPŠTINA SAVEZA

                                                                             Član 8.

 

                      Skupština je organ  upravljanja Savezom.

 

                      Skupština Saveza:

 

donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte Saveza

donosi plan i program rada Saveza i vlastiti program rada

donosi finansijski plan Saveza

utvrđuje način sticanja sredstava, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza

bira i opoziva predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine,  članove, predsjednika i zamjenike predsjednika  upravnog odbora i nadzornog odbora

bira predstavnike Saveza u krovnu šahovsku organizaciju Bosne i Hercegovine

usvaja izvještaje upravnog i nadzornog  odbora

odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim pitanjima Saveza

odlučuje o dodjeli nagrada i pohvala najboljih šahista i šahovskih radnika za uspješan rad i vanredno zalaganje

odlučuje o prijemu novih članova Saveza

odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

 

 

 

 

                                                                             Član 9.

 

                      Skupštinu Saveza čine predstavnici kantonalnih šahovskih udruženja  i klubova koji su udruženi u Savez i to:

 

-kantonalna udruženja  koja broje do 5 klubova delegiraju 2 člana

 

-kantonalna udruženja  koja broje od 6 do 10 klubova delegiraju 3 člana i

 

-kantonalna udruženja  koja broje 11 i više  klubova delegiraju 4 člana .

 

           Broj predstavnika se utvrđuje prema stanju na dan početka mandata predstavnika klubova.

 

           Registracija kluba se dokazuje izvodom iz registra udruženja kod nadležnog organa i uvjerenjem o poreznoj registraciji-identifikacionim brojem.

 

 

                                                                             Član 10.

 

                      Sjednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

                      Redovna sjednica saziva se najmanje jednom godišnje, a vanredna po potrebi, na prijedlog Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine.

 

                                                                             Član 11.

 

                      Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine.

                      Mandat organa i pojedinih članova tih organa koje bira Skupština traje onoliko koliko traje i mandat Skupštine koja ih je izabrala.

 

                                                                             Član 12.

 

                      Odluke Skupštine donose se većinom glasova prisutnih članova, a Skupština može otpočeti sa radom kada je prisutna natpolovična večina ukupnog broja članova.

                      Odluke se donose javnim glasanjem, ali se za neka značajnija pitanja može odlučivati i tajnim glasanjem, o čemu se donosi posebna odluka.                                          

 

                                                                             Član 13.

                      Skupština ima Poslovnik o radu.

 

                      Poslovnikom o radu  uređuju se način sazivanja sjednice, priprema i održavanje, vođenje zapisnika i druga  pitanja od značaja za rad Skupštine.

 

                                                                             Član 14.

 

                      Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju iz redova članova Skupštine.

                      Predsjednik Skupštine:

predstavlja Skupštinu

saziva i predsjedava sjednicama

stara se o  provođenju odredbi Poslovnika o radu Skupštine

potpisuje akte koje donosi Skupština

učestvuje u radu Upravnog odbora

vrši i druge poslove po ovlaščenju Skupštine.      

 

2. UPRAVNI ODBOR      

 

        Član 15.

           Upravni odbor čine predsjednik (Predsjednik Saveza) i 10 (deset) članova koje bira i opoziva Skupština

Mjerila i kriteriji za predlaganje i izbor članova Upravnog odbora utvrdiće se posebnom odlukom Skupštine, pri čemu će se voditi računa o razvijenosti i kvalitetu šaha u šahovskim organizacijama.

 

Član 16.

Upravni odbor Saveza:

priprema sjednice Skupštine

priprema i predlaže nacrt  i prijedlog statuta i drugih akata koje donosi Skupština

provodi politiku, zaključke i druge odluke Skupštine

imenuje i razrješava komisije Saveza

 

utvrđuje prijedlog plana i programa rada, finansijskog plana i završnog računa Saveza

upravlja imovinom Saveza

podnosi godišnje i periodične izvještaje o svom radu Skupštini

vrši i druge poslove u skladu sa statutom i opštim aktima Saveza.

 

Član 17.

                      Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova, a Upravni odbor može otpočeti sa radom kada je prisutna natpolovična večina ukupnog broja članova.

                      Odluke se donose javnim glasanjem, ali se za neka značajnija pitanja može odlučivati i tajnim glasanjem, o čemu se donosi posebna odluka.                                          

 

                                                                             Član 18.

                      Predsjednik Upravnog odbora ima slijedeće prava i obaveze:

predstavlja i zastupa Savez  pred organima i trećim licima

organizira pripremu normativnih akata o kojima se raspravlja na sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa

provodi i  prati provođenje odluka Saveza

odgovara za zakonit rad Saveza.

 

                                                                             Član 19.

                      Poslovnikom o radu Upravnog odbora bliže se uređuju pitanja  sazivanja sjednice, priprema i održavanje, vođenje zapisnika i druga  pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

 

                                                                  3. NADZORNI ODBOR

 

                                                    Član 20.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom i poslovanjem Saveza.

Nadzorni odbor ima tri člana (predsjednika i dva člana) i tri zamjenika koje bira i opoziva Skupština.

 

Mandat članova Nadzornog odbora može prestati na lični zahtjev ili odlukom Skupštine, ako funkciju ne obavlja u skladu sa zakonom ,statutom i općim aktima Saveza.

 

                                                    Član 21.

 

Nadležnost Nadzornog odbora je:

kontrola poštivanja i provođenja zakonitosti u radu i poslovanju Saveza

kontrola provođenja finansijske politike i preduzimanje odgovarajućih mjera  u vezi zadataka iz svoje nadležnosti.

 

Član 22.

           Izvještaj o radu Nadzorni odbor podnosi Skupštini.

 

 SEKRETAR SAVEZA

 

                                                                  Član 23.

 

           Sekretar Saveza je lice koje u Savezu obavlja sve administrativno-tehničke poslove po ugovoru ili kao zaposlenik, u što spada:

vođenje administracije Saveza

prisustvo svim sjednicama organa Saveza , vođenje zapisnika na istim, priprema materijala i obavljanje ostalih poslova neophodnih za održavanje sjednica organa Saveza

rad po nalozima predsjednika Upravnog odbora.

Sekretara bira i opoziva Upravni odbor .

 

 KOMISIJE

 

                                                    Član 24.

 

Upravni odbor imenuje slijedeće Komisije:

 

Takmičarsku komisiju

Sudijsku komisiju

Disciplinsku komisiju

Komisiju za kadetski i juniorski šah

 

Član 25.

 

           Komisije prate stanje iz svoje oblasti, daju mišljenja po određenim pitanjima, podnose prijedloge radi donošenja odgovarajućih odluka i obavljaju druge poslove u skladu sa općim aktima i odlukama.

 

           Za svoj rad Komisije odgovaraju Upravnom odboru.

 

                                                                  Član 26.

           Takmičarska komisija se sastoji od 3 člana i tri zamjenika člana.

           Ova komisija donosi kalendar takmičenja na području Saveza, brine se o organizaciji i provođenju svih zvaničnih takmičenja na području Saveza i odlučuje o žalbama  u drugom stepenu u vezi sa sporovima na takmičenjima u organizaciji Saveza.

 

                                                                  Član 27.

           Sudijska komisija se sastoji od 3 člana i tri zamjenika člana.

           Ova komisija je nadležna za stručno usavršavanje sudijskog kadra, vođenje evidencije o sudijama na području Saveza, organizovanje seminara, kurseva i drugih oblika usavršavanja, te organizovanje ispita za zvanje šahovskih sudija po pravilniku o sudijama.

           Sudijska komisija delegira sudije za sva takmičenja u organizaciji Saveza.

 

                                                                  Član 28.

           Disciplinska komisija se sastoji od 3 člana i tri zamjenika člana.

Ova komisija vodi postupak i donosi odluke u slučajevima povrede discipline na takmičenjima u organizaciji Saveza, na osnovu važećeg Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i drugih akata Saveza i odgovarajućih pravila FIDE.

                                                    Član 29.

 

Komisija za kadetski i juniorski šah broji 3 člana i tri zamjenika člana i prati stanje, te provodi aktivnosti na unapređenju i razvoju kadetskog i juniorskog šaha.

 

VI OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

 

                                                                  Član 30.

 

           Savez ima pečat.

 

           Pečat je okruglog oblika, prečnika tri centimetra sa na obodu upisanim tekstom «Šahovski savez Federacije BiH Zenica», a u sredini se nalazi šahovska tabla sa figurom skakača.

 

                                                                  Član 31.

 

           O upotrebi i rukovanju pečatom Saveza odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

 

VII STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

                                                                  Član 32.

 

           Savez stiče sredstva za rad:

od članarine svojih članova

od dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica

sredstava dodijeljenih iz budžeta

prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivne prirode

prihoda stečenih obavljanje privredne djelatnosti

 

od reklame i propagande

drugih prihoda stečenih u skladu sa zakonom i statutom.

 

Član 33.

           Savez je samostalan nosilac imovinskih prava i obaveza.

 

                                                                  Član 34.

 

           Finansijsko-materijalno poslovanje Saveza se obavlja u okviru godišnjeg plana, na osnovu zakona i podzakonskih akata.

           Javnost rada finansijako-materijalnog poslovanja je obezbjeđena putem organa Saveza.

 

                                                                  Član 35.

 

           Obim, namjena i raspolaganje finansijskim sredstvima Saveza utvrđuje se finansijskim planom .

           Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

 

                                                                  Član 36.

 

           Savez za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima, a neredbodavac za izvršenje finansijskog plana je predsjednik Upravnog odbora.

 

VIII  NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

                                                                  Član 37.

 

           Finansijski izvještaji i izvještaji o radu donose se na Skupštini Saveza , i to na osnovu prijedloga Upravnog odbora.

           Postupak za donošenje akata iz prethodnog stava istovjetan je postupku donošenja ostalih općih akata Saveza.

 

IX POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA

 

                                                                  Član 38.

 

           Statute i druge opće akte Saveza donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

 

                                                                  Član 39.

 

           Statut i drugi opći akti Saveza donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

           Izmjene i dopune akata iz prethodno stava vrše se na način predviđen za njihovo donošenje.

 

X UVJETI I NAČIN UČLANJENJA, PRESTANAK ČLANSTVA,

KAO I PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA SAVEZA

 

                                                                  Član 40.

 

           Članovi Saveza, pored osnivača mogu biti i druga pravna lica koja pristupe Savezu.

           Za pristupanje Savezu potrebna je odluka nadležnog organa pravnog lica koje pristupa članstvu  i saglasnost o prihvatanju akata Saveza.

 

 

                                                                  Član 41.

 

           Prava i  obaveze članova Saveza su da:

biraju svoje predstavnike u organe Saveza

u organima Saveza odlučuju u skladu sa statutom i drugim općim aktima

učestvuju u takmičenjima Saveza, u skladu sa propozicijama za pojedina takmičenja

 

učestvuju i doprinose finansiranju rada i aktivnostima Saveza u skladu sa zakonom , statutom i drugim općim aktima

koriste sredstva koja na odgovarajući način pribave u Savez, odnosno da pod jednakim uslovima koriste materijalne pogodnosti koje im pruža Savez

pridonose ostvarenju ciljeva i zadataka Saveza

svoje aktivnosti provode u skladu sa statutom i drugim općim aktima Saveza

svojim aktivnostima i  angažovanjem  doprinose afirmaciji i ugledu Saveza.

           Članovi Saveza imaju jednaka prava i obaveze.

 

                                                                  Član 42.

 

           Za neizvršavanje obaveza i postupanje suprotno zakonu, statutu  i drugim općim aktima Saveza i odlukama organa Saveza, članovima Saveza mogu se izreči disciplinske mjere.

           Postupak izricanja disciplinskih mjera, povrede prava i obaveza i disciplinske mjere propisaće se posebnim pravilnikom.

 

                                                                  Član 43.

 

           Članstvo u Savezu prestaje:

brisanjem iz registra udruženja građan

odlukom Skupštine Saveza

odlukom Skupštine člana Saveza.

 

XI  UVJETI I  POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE,

TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK SAVEZA

 

                                                                  Član 44.

 

           O statusnim promjena  Saveza (udruživanje, pripajanje, transformacija i prestanak) odlučuje Skupština

XII PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U

SLUČAJU PRESTANKA RADA

 

                                                                  Član 45.     

 

           U slučaju prestanka rada Saveza preostala imovina pripada osnivačima.

 

XIII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                                  Član 46.

 

           Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

 

                                                                  Član 47.

 

           Ovaj Statut stupa na snagu danom  objavljivanja na oglasnoj tabli Saveza.

 

                                                                  Član 48.

 

           Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut ŠSFBiH,

br. 230/07., od 04.09.2007.godine.

Broj: 200/14.                                                              

Zenica, 14.10.2014.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ŠSFBiH

     Abdić Husnija, dipl.pravnik